ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Συντήρηση χώρων αναμονής και περιβάλλοντα χώρου λιμένα Παροικίας

Προϋπολογισμός: 44.549,20 €

Έτος παράδοσης: 2011