ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ | ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ