ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ | ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ