ΜΕΛΕΤΗ

Το μελετητικό τμήμα της εταιρείας ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε. παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για την σύνταξη άρτια τεκμηριωμένων μελετών, επιτυγχάνοντας την εύρυθμη και ταχεία εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στα πλαίσια των εκάστοτε απαιτήσεων και προδιαγραφών. Εκτός της εκπόνησης των μελετών αναλαμβάνουμε και την έκδοση των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών ή αδειών λειτουργίας.

Στη ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε. η σχεδίαση  γίνεται με γνώμονα την εμπνευσμένη δημιουργία λειτουργικών και καλαίσθητων χώρων σε συνεργασία πάντα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη. Η μεθοδολογία που ακολουθούμε για την επίτευξη ενός άρτιου αποτελέσματος συνοψίζεται στα παρακάτω τέσσερα βήματα:

 

  • Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων: στο στάδιο αυτό αναλύονται τα ιδιοκτησιακά, χωρικά και τεχνικά δεδομένα και συντάσσεται αρχική τεχνική έκθεση
  • Προμελέτη με τεχνική τεκμηρίωση του έργου.
  • Μελέτη: εκτός των ειδικών τεχνικών μελετών (τοπογραφικά, αρχιτεκτονικά, στατικά, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά) περιλαμβάνει οικονομοτεχνική και περιβαλλοντική μελέτη εάν αυτό επιβάλλεται από τη φύση του έργου
  • Μελέτη εφαρμογής: εκπονείται σύμφωνα με τα κατασκευαστικά δεδομένα του κάθε έργου για την χρονικά και οικονομοτεχνικά επιτυχημένη υλοποίηση του.

 

Όλα τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε σύνολο έργων όπως κτίρια κατοικιών, εκπαιδευτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές, επαγγελματικούς χώρους και ξενοδοχεία. Τέλος, η Εταιρία έχει την δυνατότητα ανάληψης μελετών ειδικών έργων (π.χ. μελέτες κτιρίων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, διατηρητέα, εκκλησίες).

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.