TRADITIONAL BUILDINGS

Two traditional buildings, Apeirathos, Naxos island

 

 

.