ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

05
Οκτώβριος

Ανανέωση Σύμβασης Συντήρησης Και Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αντιπάρου

Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας ΕΕΛ στην Νήσο Αντιπάρου

Η Εταιρεία μας Σμίλη ΑΤΕ, ανανέωσε την Σύμβαση Συντήρησης Εργασιών για δώδεκα μήνες.

Το Έργο συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος στο νησί με ωφέλιμα αποτελέσματα.

Δεσμευόμαστε να τηρούμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Last modified on Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020 10:06